Branný víceboj 2020

Branný víceboj kynologů, celostátní soutěž s mezinárodní účastí
Základní informace o soutěži.
Branný víceboj kynologů (BVK) je běh psovoda se psem po vyznačené trati, na které jsou
rozmístěna stanoviště, na těchto stanovištích psovod a pes plní disciplíny uvedené v následujících
propozicích BVK.
Dvojici psovod a pes se od startu do cíle měří čas přepočítávaný na body. Vítězem se stává dvojice,
která bude mít nejvyšší počet bodů součtem bodů za běh a plnění disciplín psovoda a psa.
V případě rovnosti bodů rozhodují o vítězství body psa dosažené v disciplínách.
Soutěž BVK je postupová. Krajská kola s vyvrcholením v Celostátní soutěži .
Krajská kola je nutno uskutečnit nejdéle do 31. 8. daného roku. Termín Celostátní soutěže
BVK – podzim.
Kraje se mohou sdružovat pro zefektivnění akce a krajská kola pořádat společná.
ČKS přispívá na akce. Výše příspěvku se bude odvíjet od počtu nahlášených akcí.
Organizátor se zavazuje:
1. zajistit řádně označenou trať.
2. Zajistit tým rozhodčích (posuzovatelů), který bude řádně poučen o způsobu hodnocení v
daných disciplínách s důrazem na nestrannost hodnocení (hlavním rozhodčím).
3. Před začátkem závodu zajistit prohlídku tratě a vysvětlit provádění disciplín.
4. Organizátor si vyhrazuje právo rozestavit disciplíny po trati v libovolném pořadí.
5. Organizátor je povinen zajistit zdravotnickou službu první pomoci.(zdravotní sestra)
6. Organizátor musí zajistit na příslušných stanovištích úvazové kolíky.
7. Krajská kola mohou posuzovat rozhodčí II. třídy a rozhodčí I. třídy pro posuzování závodů,
MČR BVK rozhodčí I. třídy (ve funkci hlavního rozhodčího).
8. Figurant bude vybrán organizátorem a musí mít platný průkaz figuranta nejméně I. třídy.
9. Včasné nahlášení akce do 30.9. předešlého roku, aby mohla být uvedena v termínovém
kalendáři svazových akcí ČKS.
Věkové kategorie a délka tratě.
1. Žákyně do 15 roků /1000m
2. Žáci do 15 roků /1000m
3. Dorostenky 16 – 18 roků /2000m
4. Dorostenci 16 – 18 roků /2000m
5. Ženy I. 19 – 40 roků /2000m
6. Muži I. 19 – 40 roků /2000m
7. Ženy II. nad 40 roků /1500m
8. Muži II. nad 40 roků /1500m
Pro určení kategorie je rozhodující věk, který závodník dosáhne v daném kalendářním roce.
Kategorie „žákyně“ a „žáci“ nebudou své psy při disciplínách střelba a hod granátem odkládat, psi
budou přivázáni u kolíku a body se budou automaticky připočítávat.
Organizační pokyny.
1. za škody způsobené psem odpovídá závodník, popřípadě zákonný zástupce.
2. Pořadatel neodpovídá za úhyn, ztrátu či zranění psa během závodu.
3. Povinná výstroj psa-hladký obojek, vodítko, popřípadě popruh.
4. Agresívní psi nejsou k soutěži připuštěni, případně jsou ze soutěže odvoláni.
5. Pořadatel je povinen na stanovišti střelba a hod granátem zřídit buď dvě pracoviště, případně
závodníkovi vedoucí stanoviště vyznačit časovou prodlevu, kdy závodník ne vlastní vinou
čekal na splnění disciplíny.
6. Na disciplínu „střelba ze vzduchovky“ si závodník může donést vlastní vzduchovku, která
musí být označena startovním číslem závodníka (závodníků), je odevzdána při prezenci
spolu se střelivem pořadateli. Závodníci, kteří nepředají při presentaci vlastní vzduchovky,
budou mít k dispozici vzduchovky pořadatele.
7. Závod je zejména závodem jednotlivců. Vyhodnocují se první tři nejúspěšnější závodníci
každé kategorie. Na celostátní soutěži se budou vyhodnocovat tři nejúspěšnější závodníci z
kraje bez rozdílu kategorie ve které závodili.
8. Protest proti rozhodnutí rozhodčích je nepřípustný, závodník může podat protest vůči
nedodržení propozic pořadatelem a to písemnou formou do rukou vedoucího akce
nejpozději 30 minut po doběhnutí. Při podání protestu je závodník povinen složit vklad
300,- Kč, který v případě rozhodnutí v neprospěch protestujícího propadá ve prospěch
pořadatele.
Podmínky účasti závodníků.
Prokázané členství v ČKS (řádné nebo kolektivní) doložené prokazatelně pro daný rok.
Podmínka účasti psů dovršený věk 18 měsíců bez ohledu na plemeno či křížence. Psi bez PP musí
být registrováni v Evidenci psů bez PP a musí mít vydaný výkonnostní průkaz. Dále musí psi
splňovat veterinární podmínky.
Výši startovného na krajských kolech určuje pořadatel. Taktéž uzávěrku přihlášek.
Závodník musí mít vhodné oblečení a obuv pro běh terénem.
1. Po prezentaci je zakázáno měnit psa či psovoda. Psovod může absolvovat trať vícekrát, ale
vždy s jiným psem a jiným startovním číslem.
2. Háravé feny musí být umístěny a venčeny mimo trať, musí být nahlášeny pořadateli při
prezentaci a na trať vybíhají jako poslední.
3. Závodník je povinen zúčastnit se každé disciplíny a tak umožnit ohodnocení disciplíny
rozhodčím, není možné některé disciplíny vynechat.
4. Za porušení těchto propozic a za nerespektování pokynů pořadatele může být závodník
diskvalifikován.
5. Závodníci do 18 let musí organizátorovi doložit potvrzení, že jsou v dobrém zdravotním
stavu s podpisem zákonného zástupce(rodič). Potvrzení je jednotné a dostupné na konci
těchto propozic.
Disciplíny na trati.
1. Běh po vyznačené trati.
Běží se na čas, pes je po celou dobu běhu na trati upoután na vodítku. Závodník se psem se po trati
pohybuje bez jakéhokoliv doprovodu. Délka

běhu závodníků je podle kategorií.
Hodnocení: nejlepší čas….200 bodů, další horší čas vždy -10 bodů .
2. Střelba ze vzduchovky.
Střílí se na vzdálenost 10 m. z polohy vleže na papírový terč (*1)), a v tomto případě platí zásah do
černého , nebo sklopný terč (*2). Na střelbu má závodník pět „nábojů. V kategorii „žáci“ a
„žákyně“ je pes během střelby uvázán u kolíku a body za odložení se závodníkům automaticky
započítávají. V ostatních kategoriích je odložení psa vleže bez uvázání na vyznačeném místě. Klid
psa při střelbě se nehodnotí.
Hodnocení:
Za každý platný zásah je ……………………………….10 bodů
Maximální počet bodů………………………………….. 50 bodů
Odložení psa, pes leží po celou dobu střelby…… 10 bodů

Změna polohy na místě
Opuštění místa pro odložení
– 5 bodů
-10 bodů

*1-“Papírový terč pro vzduchovku s bílým středem 140×150 mm kod 75003)
*2- kovový terč s černým sklopným středem o průměru 50mm
3. Hod granátem na cíl.
Závodník hází gumovou atrapou granátu(*3) na cíl o rozměru 3×5 m. ze vzdálenosti:
„Žáci, žákyně“ ………………10 m
„Dorostenci, dorostenky“…. 15 m
„Muži, ženy 19-40 let“…….. 20 m
„Muži, ženy nad 40 let“…… 20 m
Na splnění disciplíny musí závodník pěti hody „zasáhnout“ cíl o rozměrech 3×5 m. Cíl je vyznačen
páskou na zemi, delší stranou k závodníkovi.
V kategorii „žákyně, žáci“ je pes při hodu granátem uvázán u kolíku a body za odložení se mu
automaticky započítávají. V ostatních kategoriích je odložení psa vleže bez uvázání na vyznačeném
místě.
Hodnocení:
Každý platný zásah… …………. …………………..10 bodů
Maximální počet bodů ……………………………..50 bodů
Odložení psa, pes leží po celou dobu provádění
disciplíny ………………………………………………..10 bodů

Změna polohy na místě
Opuštění místa pro odložení
– 5 bodů
-10 bodů

Platný zásah je i do pásky vyznačující cíl – granát nemusí zůstat ve vymezeném prostoru (odkulí se)
*3- v případě, že nebude možné dnes ve sportovních potřebách zajistit tyto atrapy, bude používán
kriketový míček.
4. Přeskok přes překážku.
Závodník překonává 1 metr vysokou, pevnou překážku jedním směrem, pes přeskakuje 1 m
vysokou překážku umístěnou hned vedle ve vzdálenosti max. 50 cm. Pes kohoutkové výšky do 45
cm přeskakuje překážku 50 cm vysokou.
Kategorie „žáci, žákyně“ překonává závodník překážku 50 cm vysokou a pes 1 m. resp. 50 cm
vysokou překážku.
Pes není upoután na vodítku.
Hodnocení:
Za překonání překážky psovodem ……………………………………10 bodů
Za nepřekonání překážky psovodem……………………………………..0 bodů
Za překonání překážky psem ……………………………………………10 bodů
Za nepřekonání překážky psem ……………………………………………0 bodů
Opuštění vymezeného prostoru bez připoutání psa – 20 bodů
*3 Vymezený prostor – vzdálenost 8m před a za překážkou označena např. páskou.
Pouze v tomto prostoru může být pes nepřipoután, psovod se psem po překonání
překážky nemůže tento prostor opustit dřív, než bude mít psa na vodítku. Nemusí se
zastavovat.
5. Kladina nízká.
Kladinu absolvuje pouze pes a to jedním směrem.
V určené vzdálenosti před překážkou psovod odpoutá psa a vyšle jej k překonání
překážky, sám běží vedle. Po překonání psovod psa připoutá max. do vyznačené
vzdálenosti za překážkou (*3).
Hodnocení:
Za překonání překážky psem ………………………….10 bodů
Za nepřekonání překážky psem,,,,,,,,,,………………………..0 bodů
Opuštění vymezeného prostoru bez připoutání psa – 20 bodů
Opuštění kladiny psem před koncem znamená návrat a opakování disciplíny a ztrátu 5
bodů (max. dvě opakování)
*3 Vymezený prostor – vzdálenost 8m před a za překážkou označena např. páskou.
Pouze v tomto prostoru může být pes nepřipoután, psovod se psem po překonání
překážky nemůže tento prostor opustit před připoutáním psa na vodítko. Nemusí se
zastavovat.
6. Hladké zadržení nebo aport volný.
Závodník při prezentaci nahlásí, kterou disciplínu z uvedených absolvuje. Doporučuje se, aby byly
tyto disciplíny posouzeny po doběhnutí závodníků do cíle. Závodníci nastupují k těmto disciplínám
podle pořadí, v jakém startovali v závodě a je na rozhodčím, zda posoudí nejdříve aporty nebo
zadržení.
Hladké zadržení na 50 m. Hodnotí se zákus a pouštění psa. Psovod vybíhá okamžitě za
vypuštěným psem.
Zadržení…………………………………..15 bodů
Pouštění psa ……………………………..5 bodů
Provedení a hodnocení dle NZŘ.
Aport volný Psi, kteří nekoušou nebo psi malého vzrůstu, mají možnost absolvovat namísto
hladkého zadržení disciplínu „aport volný“. Použije se libovolná činka psovoda (ne hračka psa)
Provedení a hodnocení dle NZŘ.
Hodnocení…………………………………20 bodů
Bodové hodnocení.

Psovod
200 bodů
50 bodů
50 bodů
10 bodů


310 bodů
PesBěh
Střelba ze vzduchovky
Hod granátem
Skok
Kladina nízká
Hladké zadržení /aport
Součet
10 bodů
10 bodů
10 bodů
10 bodů
20 bodů
60 bodů

Psovod i pes celkem 370 bodů
Závěrečná ustanovení.

Psovodi se svou účastí na BVK zavazují:
1. Soutěžit dle zásad fair-play.
2. Dodržovat tyto propozice a řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.
3. Dodržovat svou bezpečnost, bezpečnost svého psa a bezpečnost vůči ostatním závodníkům a
divákům.
4. Mít psa pod kontrolou po celou dobu závodu. V případě, že se pes dostane mimo kontrolu
psovoda a není přivolán ani na třetí povel, je diskvalifikován.
5. Případné závady či nedostatky na překážkách a stanovištích ihned nahlásit rozhodčím či
vedoucímu akce.
Vyhodnocení.
Účast na kvalifikačních závodech je otevřená, závodníci se mohou zúčastnit i více kvalifikačních
závodů. Do postupového žebříčku se započítává lepší výsledek.
Oceněni budou v kvalifikačních závodech první tři závodníci v každé kategorii. První v pořadí získá
titul Vítěze příslušné kategorie.
Po skončení kvalifikačních závodů bude sestaven postupový žebříček prvních deseti závodníků z
každé kategorie, kteří postoupí na MČR BVK.
Schváleno P ČKS 19. 2. 2018
Upraveno usnesením PČKS 14.2.2019
Souhlas zákonného zástupce
Souhlasím s účastí ……………………………………………………………………………………………..
na závodě Branného víceboje kynologů, který se uskuteční dne…………………………………
Místo konání závodu……………………………………………………………………………………………
Zároveň prohlašuji, že můj syn/dcera/svěřenec narozen……………………………………………
je zdravý a schopen absolvovat tento závod se zvýšenou fyzickou zátěží.
Jméno a příjmení zákonného zástupce………………………………………………………………….
Číslo OP ……………………………………………………..
………………………………………………………..
podpis zákonného zástupce